Newyddion - Ionawr/Chwefror 2016

BIODDIOGELWCH
Wrth i ni glywed a darllen mwy am ledaeniad rhywogaethau estron arbennig o gas yn ein dyfroedd, faint o feddwl ydyn ni'n rhoi i fioddiogelwch? Yn ddiweddar mae adroddiadau am ddarganfod berdys llofruddiog (Dikerogammarus villosus) yn Pitsford a’r firws herpes koi yn Swydd Caerwrangon. Yn ogystal, mae bygythiad y parasit, Gyrodactylus sy’n dod i mewn o Norwy, yn parhau i fod. Beth yw ein rôl ni, fel pysgotwyr, yn y bygythiadau hyn? Mae'n rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb ac ymarfer diwydrwydd dyladwy ar draws sbectrwm eang y gwahanol agweddau o’n gweithgareddau.

Mae llawer o bysgodfeydd, yn arbennig pysgodfeydd dŵr llonydd gofalgar, yn awr yn cael tanciau i chi olchi eich rhwydi glanio ar gyrraedd a gadael. Nid os gan y rhan fwyaf unrhyw beth i ddelio â lein pysgota, wellingtons, bwtsias pysgota a phryf. Os ydych yn pysgota lle nad oes cyfleuster o'r fath, gall y canlynol eich helpu i osgoi croes halogi ein dyfroedd.

Ar ôl dychwelyd adref dylid chwistrellu eich rhwydi glanio, eich bwtsias pysgota ac ati, gyda 15% (yn ôl cyfaint) o glorin, mewn dŵr. Nid oes gennych glorin ? Edrychwch am y botel cannydd! Byddwch yn ofalus - nid yw hyn yn achos bod mwy yn well! Mae gan glorin y potensial i achosi difrod i dagellau pysgod. Gall hyn hefyd gael ei chwistrellu ar liain i sychu eich lein. Os ydych yn glanhau eich lein, mae'n bwysig iawn i ddilyn hyn i fyny gyda’i sychu eto gyda lliain wedi ei socian yn dda mewn dŵr glân. Efallai y byddwch yn dymuno ystyried ei sychu hefyd gyda "Renew Solution" sef "pimp pysgod" gan Snowbee, neu gynnyrch tebyg, i orffen y gwaith i ffwrdd. Dylid gwneud hyn gwisgo menig llawfeddygol, ar gael yn rhwydd gan eich fferyllfa leol. Mae'n bwysig gwneud hyn yn yr awyr agored, mewn ardal lle na fydd unrhyw niwed yn cael ei achosi i blanhigion neu anifeiliaid. Y ffordd orau o weithio gyda'r rhwyd, bwtsias pysgota ac ati, wedi ei chwistrellu a chlorin, yw defnyddio pibell ddŵr arnynt yn dda a'u gadael yn yr awyr agored dros nos. Ar ddiwrnod heulog gall y broses gael ei chwblhau drwy adael yr offer yn yr haul i ddarparu rhywfaint o olau UV. Efallai y bydd rhai yn dadlau y gall difrod ddigwydd i lein neu ffilament. Beth sy'n fwy pwysig - ychydig o ddifrod, neu groes halogi o ddyfroedd heintus? Os ydych yn bwriadu pysgota yng Ngwlad yr Iâ bydd gofyn i chi gyflwyno tystysgrif i ddangos bod eich cit wedi'i ddiheintio. Am gymorth gyda hyn efallai yr hoffech edrych ar www.tackledisinfection.com - anfonwch e-bost info@tackledisinfection.com neu siaradwch gyda Henry Mountain yn uniongyrchol ar 0203 301 2699.

YMDDIRIEDOLAETH BRITHYLL GWYLLT (WILD TROUT TRUST)
Gall yr arwerthiant blynyddol nawr gael ei weld ar-lein. Ceir detholiad anhygoel o 298 y gellir eu gweld ar dudalennau elusen ebay neu drwy ddefnyddio'r ddolen ar wefan yr Ymddiriedolaeth yn www.wildtrout.org.

Os ydych yn chwilio i ehangu eich gorwelion pysgota oeddech chi'n gwybod fod gan yr Ymddiriedolaeth Brithyll Gwyllt restr o glybiau a syndicadau sydd â swyddi gwag, wedi eu rhestru ar wefan yr Ymddiriedolaeth. Ymwelwch a dilynwch y cysylltiadau.

I barhau gyda'r Ymddiriedolaeth Brithyll Gwyllt, oeddech chi'n gwybod bod gennych tan Orffennaf 29ain i ystyried cyflwyno enwebiad ar gyfer un o dair gwobr o fri yn y DU; (1) Cynllun Gwella Cynefinoedd ar Raddfa Fawr; (2) Cynllun Gwella Graddfa Ganolig a (3) Cyfraniad i Gadwraeth Brithyll Gwyllt. Am fanylion llawn ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth. Wrth gwrs i gefnogi’r Ymddiriedolaeth ymhellach yn ei waith gwerthfawr gyda brithyll, gallwch chi ymuno fel aelod; unwaith eto ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth i gael manylion, ble y byddwch yn gallu cadw i fyny â newyddion, digwyddiadau sy’n ymwneud gyda’r brithyll.

CYMRODORIAETHAU CHURCHILL
Mae Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill wedi cyhoeddi categorïau 2017 i chi eu gweld. Maent yn cynnwys un ar gyfer yr amgylchedd lle byddwch yn nodi bod y geiriau bioamrywiaeth yn cael eu crybwyll. I gofrestru diddordeb cynnar, ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth a chofrestru. Maes o law fe’ch hysbysir o sut i gael ffurflen gais ar-lein. Y wefan yw www.wcmt.org.uk

CERDYN NADOLIG
Yn anffodus ni chafodd unrhyw un y wobr am hyn adeg y Nadolig 2015. Agorwyd y bysgodfa a ddangosir yn y darlun yn 2015 ac fe'i gelwir yn Pysgodfa Plu Ty Bwlcyn, ger Dinas ym Mhen Llŷn. Mae pethau braf yn dod mewn pecynnau bach! I gysylltu gyrrwch e-bost i: dewimgriffiths@btinternet.com

Os ydych yn dilyn i fyny unrhyw beth o’r safwe yma os gwelwch yn dda nodwch eich ffynhonnell.