Newyddion - Mawrth/Ebrill 2018

DIOGELU DATA
Rhan fwyaf ohonom yn ymwybodol o'r newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, o fis Mai 2018. Ar hyn o bryd rydym yn ymchwilio i weld a allai hyn effeithio ar Llŷn Guides a'r ffordd rydym yn cyfathrebu â chi.
Yr ydym yn trin unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch gyda gofal mawr a pharch. Nid oes unrhyw wybodaeth yn cael ei werthu neu ei basio i eraill. Fel yr ydych yn ymwybodol, wrth anfon e-bost atoch chi rydym yn defnyddio’r dull "copi dall".

YSTADEGAU’R LLYWODRAETH.
Mae llawer o'r penderfyniadau sy'n effeithio arnom yn dibynnu ar ystadegau. Er nad wyf am drafod cywirdeb y rhain, efallai yr hoffech wybod ble i edrych arnynt eich hunan. Ewch i:
www.gov.uk/government/publications/salmonid-and-freshwater-fisheries-statistics.
Byddwch yn canfod rhai tueddiadau diddorol!

SEMINAR: SALMON & TROUT CONSERVATION CYMRU

Hoffai Salmon and Trout Conservation Cymru eich gwahodd i’w Seminar Flynyddol 2018

Y MAES A’R NANT

Datrys Effeithiau Rheolaeth Tir ar yr Amgylchedd Dŵr Croyw

10yb hyd 3yp, Dydd Mawrth, Ebrill y 3ydd, 2018
Lantra, Maes y Sioe Fawr, Llanelwedd, Llanfair ym Muallt

Dosberthir rhaglen lawn maes o law

Darperir cinio ysgafn

RSVP erbyn Dydd Gwener, Mawrth y 23ain I wales@salmon-trout.org

www.salmon-trout.org

ARWERTHIANT YR YMDDIRIEDOLAETH BRITHYLL GWYLLT (Wild Trout Trust)

Bydd arwerthiant eBay y Wild Trout Trust yn digwydd rhwng Mawrth 9fed – 18fed. Mae yna lawer o eitemau, dros 300, sy’n amrywio mewn pris isaf o £10 i £6000. Mae'r olaf yn siawns wych. Os byddai eich cais yn ennill, byddech yn pysgota yn y Rio Grande yn Chile gyda chydymaith ar chwe diwrnod! Mae hyn yn cynnwys hedfan, llety, ac ati. Cynyddodd y swm a godwyd i gefnogi’r WTT yn raddol dros y blynyddoedd diwethaf. Yn amlwg, bydd yn ddiddorol gweld a fydd torri’r rhwystr chwe ffigur yn 2018? Gallwch gael gafael ar wybodaeth am yr arwerthiant ar wefan y WTT : www.wildtrout.org

GWOBRAU CADWRAETH y WTT 2018.
Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Cadwraeth y WTT bellach ar agor, ac mae gennych tan Orffennaf 30ain i ystyried cyflwyno enwebiad ar gyfer un o dair gwobr fawreddog y DU sef:
1. Cynllun gwella cynefin graddfa fawr
2. Cynllun gwella cynefin graddfa ganolig
3. Cyfraniad i gadwraeth brithyll gwyllt.

Am fanylion llawn ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth: www.wildtrout.org
Wrth gwrs i ymgysylltu’n ymhellach gyda'r Ymddiriedolaeth, yn ei waith gwerthfawr gyda brithyll, gallwch ymuno fel aelod, eto ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth am fanylion, a gallwch gadw i fyny gyda newyddion, digwyddiadau a holl hanes cyfoes y brithyll.

CYNIGION CYFOETH NATURIOL CYMRU
Mae'r rhain yn awr yn nwylo Ysgrifennydd Cabinet Cynulliad Cymru dros faterion gwledig, Mrs Leslie Griffiths, am benderfyniad. Rhaid meddwl tybed a yw’r achos diweddar o Mott – v - Amgylchedd Asiantaeth yn y Goruchaf Lys yn y Deyrnas Unedig wedi gwneud hyn yn benderfyniad cymhleth i’r Gweinidog. Tra ydym yn aros am gopi o'r penderfyniad hwnnw mewn mwy o fanylder, deallwn i’r Goruchaf Lys edrych ar hawl Llywodraeth, drwy asiantaethau megis Natural England a Chyfoeth Naturiol Cymru i gyfyngu ar weithgareddau rhai sydd â hawliau mewn perthynas â chynaeafu anifeiliaid gwyllt. Does gennym ddim amheuaeth ein bod wedi ofer symleiddio hyn ond efallai fod y diafol yn y manylder – wel, i’r Gweinidog beth bynnag!

Os ydych yn dilyn unrhyw beth i fyny o’r wefan, cofiwch sôn am eich ffynhonnell.


Newyddion - Tachwedd/Rhagfyr 2017

Cyfoeth Naturiol Cymru

Y 14eg o Dachwedd oedd y diwrnod olaf ar gyfer cyflwyno sylwadau i Gyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â'r bwriad, byddai rhai yn dweud cynigion Draconaidd, a gynhwysir mewn dogfen ymgynghori sy'n ceisio cael effaith ddifrifol ar lawer o agweddau o bysgota yng Nghymru. Mae'r protestiadau wedi bod yn niferus. Os caiff ei weithredu, fel y cynigir, awgrymir bod y cyfyngiadau yn parhau mewn grym, yn y lle cyntaf, am ddeng mlynedd. Beth bynnag yw eich barn chi, dylent gael eu cyfleu i'ch AS ac AC, yn ogystal ag unrhyw beth yr ydych chi eisoes wedi'i wneud.

Yn ogystal, mae deiseb y gallech chi ei lofnodi, ac rwyf yn ei hatgynhyrchu yma: -

Dear Friends,
Thank you for signing the petition Give Welsh Fishing Clubs and Salmon and Seatrout a Chance, can you please help once again to spread the word by forwarding the link below to your friends? Sometimes people need a little reminder before they sign and their contribution could prove vital to the success of our campaign.
In case you are unaware, there is another petition doing the rounds that contains even more draconian measures than NRWs proposals. We must therefore ensure our petition comes out on top.
600 signatures is a great effort, but we think over 1000 would ring home our message far louder. WE CAN DO THAT IF WE WORK TOGETHER!
https://you.38degrees.org.uk/petitions/give-welsh-fishing-clubs-and-salmon-and-seatrout-a-chance
Thank you very much,
Reuben Woodford

Mae gennym pob un ein barn ein hunain ond, hyd yma, nid wyf wedi clywed unrhyw un yn dweud "Am syniad da Cyfoeth Naturiol Cymru!"

PIKE FEST BRENIG

Gwelwyd yn 2017, welliant yn ansawdd y penhwyaid a gymerwyd yn ystod yr Ŵyl Penhwyaid oedd ar agor ar Dachwedd 1af. Pwysodd y trymaf, a gafodd ei wirio’n yn unol â’r rheolau, yn 26 pwys. Bu rhaid i’r ail yn y gystadleuaeth fod yn fodlon gyda 24.5 pwys (wedi'i ddilysu) - dau o'r penhwyaid gorau yn y blynyddoedd diwethaf. Peidiwch â phoeni os na chawsoch siawns eleni, bydd yr Ŵyl Penhwyaid yn dychwelyd i’r Brenig ar Dachwedd 1af 2018.

PRENTIS WEDI MYND

Yn dilyn y cyhoeddiad bod Mark Evans wedi ymuno â ni, yn newyddion y gwanwyn, rhaid imi nawr rhoi gwybod i chi, ei fod wedi penderfynu nad yw bod yn dywyswr iddo ef. Dymunwn yn dda iddo wrth iddo fynd ar drywydd gyrfa arall.

BLWYDDYN Y MÔR 2018

Bydd Pencampwriaethau Pysgota Glan Môr y Byd yn digwydd yng Ngogledd Cymru ac y cael ei gefnogi gan Ffederasiwn Pysgotwyr Môr Cymru a Sir Conwy. Cynhelir brwydr rhwng pysgotwyr môr gorau’r byd rhwng Hydref 20fed a’r 27ain, 2018, i ddod o hyd i’r tîm gorau. Dyma’r bencampwriaeth unfed ar bymtheg ar hugain i’r dynion a’r chweched ar hugain i’r merched. Bydd llawer yn manteisio ar y cyfle i ddangos beth y gallwn ei ddarparu i bysgotwyr – o lan môr i lynnoedd mynydd!

YMDDIRIEDOLAETH Y BRITHYLL GWYLLT

Yn dilyn cynnydd dramatig yn y symiau a godwyd gan arwerthiant y WTT yn gynnar yn 2017, mae cynigion i’r arwerthiant unwaith eto yn cael eu casglu’n barod ar gyfer y flwyddyn newydd. Cododd y swm yn 2016, i tua £52,000 tra gwelodd 2017, y swm hwnnw yn codi i £70,000. Yn naturiol mae meddyliau yn troi at y gobaith y bydd y swm, cyn hir iawn, yn cyrraedd chwe ffigwr! Os ydych yn meddwl y gallwch helpu drwy gyfrannu rhywbeth i’r arwerthiant, cysylltwch â’r trefnydd Denise Ashton ar dashton@wildtrout.org Yng ngeiriau rhyw siop adnabyddus "mae pob ychydig yn helpu".

FFAIR CEFN GWLAD RHUG

Yn dilyn llwyddiant y ffair cefn gwlad gyntaf i'w gynnal ar Ystâd Rhug yn 2017 bydd y ffair yn dychwelyd yn 2018. Yn amlwg, bydd y pwyllgor yn adeiladu ar lwyddiant 2017 ac yn ceisio denu mwy o ymwelwyr i’r sioe. Nodwch y digwyddiad yn eich dyddiadur nawr! Bydd y sioe yn digwydd ar ddydd Sadwrn y 7fed a dydd Sul yr 8fed o Orffennaf 2018.Newyddion - Mawrth/Ebrill 2017

HER Y NADOLIG
Ar gyfer y rhai sy'n ei chael yn anodd gweithio allan lle'r oedd y darlun yn y Newyddion Nadolig, gallaf yn awr ddatgelu’r lleoliad. Mae'n bwll braidd yn anodd ar yr Afon Garry, un o lednentydd y Tay, trwy'r Tummel. Efallai bod rhai ohonoch wedi gweld cyfeiriad yn ddiweddar at y gwaith gwella / adfywio sy'n cael ei drefnu ar gyfer y Garry. Mae'n lleoliad gwirioneddol brydferth.

GWYDDAU CANADA

canada geese

Cododd cwestiwn i fyny’r dydd o'r blaen ynghylch a ellir diogelu pysgodfeydd rhag y difrod y gall gwyddau Canada achosi. Yr ateb syml yw "Gellir". O dan delerau’r Trwyddedau Cyffredinol, a gyhoeddwyd drwy'r Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y diwygiwyd) a bellach a weinyddir gan Gyfoeth Naturiol Cymru, ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, maent yn dod o fewn yr un categori a brain tyddyn, piod, ac ati , a gellir eu difa er mwyn atal clefydau, difrod, ac ati, ar "Bysgodfeydd neu ddyfroedd mewndirol". Nid oes angen cais i CNC. Fodd bynnag, os ydych yn cael eu plagio gan filidowcar, hwyaid danheddog, hwyad wyddau, ac ati, mae proses cais ar wahân am drwydded.

Cysylltwch â'ch swyddfa leol CNC am arweiniad.

 

 

TRWYDDEDAU PYSGOTA ASIANTAETH YR AMGYLCHED /CNC
O Ebrill 1af byddwn yn gweld newidiadau sylweddol i'r broses drwyddedu. Bydd unrhyw drwydded a dyroddi’r yn dilyn y dyddiad hwnnw, yn rhedeg am un flwyddyn ac nid terfynu, fel ar hyn o bryd, ar Fawrth 31ain. Mae'r newidiadau yn gweld pobl ifanc yn elwa mewn symudiad a gynlluniwyd i gynyddu cyfranogiad ym mhysgota, gyda thrwyddedau ar gyfer 12 -16 mlwydd oed yn rhad ac am ddim. Mae’n rhaid ceisio ar ar-lein, ond fel trwydded "am ddim". Mae yna newidiadau i bysgotwyr brithyll bras a’r rhai sydd ddim yn ymfudol, am yn awr gallwch ddefnyddio hyd at dair gwialen. Wedi dweud hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi wrth brynu eich trwydded bod arnoch ei angen ar gyfer 2 neu 3 gwialen. Pam? Maent yn cael eu prisio yn wahanol. Os ydych yn dymuno i bysgota gyda phedair gwialen yna bydd angen dwy drwydded arnoch. Mae'r drwydded eogiaid a sewin, unwaith eto, yn methu â sôn eu bod yn cynnwys pysgota ar gyfer pysgod bras – maent yn bendant yn cael eu cynnwys!

Mae'r wybodaeth a anfonir allan gan Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnwys gwybodaeth sy'n disgrifio'r Fferm Bysgod Calverton fel "un o'r gemau yn ein coron". Nid oes sôn yn cael ei wneud o ddeorfeydd yng Nghymru, wrth gwrs!

MEDWYN ROBERTS

medwyn roberts

Mae diwrnod i goffáu'r diweddar Fedwyn Roberts wedi ei drefnu, trwy garedigrwydd Dwr Cymru. Bydd Medi 16eg yn gweld deuddeg o bysgotwyr yn pysgota yn Llyn Celyn. Roedd gan Fedwyn hoffter arbennig ar gyfer yr ardal ac yn anffodus, wedi ei salwch, ni fedrodd ddychwelyd i bysgota’r llyn, cyn iddo farw. Bydd y pysgotwr fydd yn cymryd y pysgodyn trymaf, o unrhyw rywogaeth, yn cael ei gyflwyno gyda tharian goffa fechan gan Mrs Anne Roberts, gweddw Medwyn. Y ffi ar gyfer y diwrnod yw £20, gyda 50% yn cael eu rhoi i Hosbis St.Kentigern.

Am ragor o fanylion, e-bostiwch llynguides@dnetw.co.uk

 

 

LLYN PADARN

llyn padarn

Ar ôl gwneud llawer o’r cyhoeddusrwydd bod haig fawr o Dorgoch yr Arctig yn symud i fyny ‘r afon o Lyn Padarn yn ddiweddar, derbyniodd y rhai sydd â phryderon amgylcheddol am y llyn, rhywfaint o newyddion sy'n peri pryder. Mae’r Rheolydd Amgylcheddol ar gyfer Cymru bellach wedi rhoi caniatâd ar gyfer cynllun ynni dŵr i fynd yn ei flaen. Cafodd cais blaenorol i ollwng dŵr i mewn i Lyn Padarn ei dynnu'n ôl, yn dilyn pryderon gan CNC ynglŷn â rheolaeth y cynllun a'i weithrediad o ddydd i ddydd.

Mae cais o'r newydd ym mis Hydref 2016 bellach wedi cael ei ganiatáu gyda CNC y dweud bod "amodau llym yn ynghlwm i’r trwyddedau i warchod yr amgylchedd".
Mynegodd Huw Hughes o Bysgotwyr Seiont, ei bryderon: "Ar ôl y frwydr hir i gael Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru i dderbyn mai arllwysiadau carthffosiaeth oedd achos problemau ewtroffigedd Llyn Padarn. Mae'n anhygoel bod y broblem wedi cael ei chaniatáu i barhau am dros 20 mlynedd. Nawr, am fod camau wedi'u cymryd, mae ansawdd dŵr y llyn yn gwella'n araf. Bydd yr orsaf hydro newydd yn gollwng ei dŵr ar wely llyn lle mae'r holl algâu sy’n pydru yn gorwedd ac sy’n achosi’r problemau ocsigen toddedig yn y llyn. Bydd y gollyngiadau hyn yn rhyddhau’r elifiant hwn, a thrwy hynny wrthdroi'r gwelliant graddol y llyn. Rydym yn argyhoeddedig bod yr awdurdodau, yn enwedig Llywodraeth Cymru, wedi penderfynu bod y system afonydd Seiont / Padarn i gael ei ddileu fel pysgodfa gêm er mwyn y datblygiad hwn ".

Mae hyd yn oed gwylwyr gwrthrychol yn cael eu gorfodi i feddwl tybed faint yn fwy y disgwylir i Lyn Padarn ddioddef?

AC YN OLAF
Llongyfarchiadau i Ymddiriedolaeth y Brithyll Gwyllt ar ocsiwn llwyddiannus iawn, yr elw a wnaed yn ymddengys ei fod yn oddeutu £ 95,000, i fyny o gyfanswm 2016 o £ 72,000. Daliodd Lot Rhif 51 fy llygad - roedd yn rhoi cyfle i gyfarfod crocodeilod yn yr Afon Zambezi - gallai rhoi ystyr newydd i mewn i gael brathiad !!


Newyddion - Rhagfyr 2016/Ionawr 2017

Cliciwch y llun uwchben i weld o fel PDF

Aeth blwyddyn arall heibio, yn hynod o sydyn mi deimlaf. Tybed faint ohonoch fu’n pysgota mor aml ac y gobeithioch ar ddechrau’r flwyddyn? Oedd mwy o bysgota yn un o’ch addewidion?
I dynnu’r flwyddyn i’w therfyn mae’r dudalen newyddion yn cael ei diweddaru gydag un neu ddwy eitem.

DRAENOGIAID Y MÔR
Er gwaethaf rhai awgrymiadau adeiladol gan Gynghrair Pysgotwyr Ewropeaidd, awgrymodd un yn arbennig y gallai gwledydd unigol
" benderfynu beth sy'n eu gweddu orau" . Mae’r status quo ar gyfer draenogiaid y môr yn parhau i fod yr un fath ag yn 2016.
Mae gan wefan yr EAA cryn dipyn o wybodaeth arno.
Ewch i www.eaa-europe.org

YMDDIRIEDOLAETH Y BRITHYLL GWYLLT
Mae Arwerthiant 2017 y WTT yn cael ei pharatoi ar hyn o bryd, gyda llawer o eitemau yn mynd i mewn i'r catalog. Mae'r arwerthiant wedi tyfu o ran maint a chryfder a dyma'r brif ffynhonnell incwm ar gyfer yr elusen bwysig yma. Os ydych yn fodlon ac yn gallu cefnogi'r gwaith mae modd cynnig eitemau i’r arwerthiant hyd at y 5ed o fis Ionawr 2017.

Gallwch gynnig eitemau drwy e-bost at dashton@wildtrout.org.
Bydd yr arwerthiant yn cael ei gynnal rhwng y 3ydd a'r 12 Mawrth, 2017.
Mae'r incwm wedi cynyddu'n gyson o dros £ 50,000, i ffigwr uchel iawn yn 2016. Y cwestiwn yw, faint yn fwy y gellir yn awr yn cael ei godi? Beth fydd yn digwydd i'r arian a godwyd? Bydd yn talu am:

• offer a chyfarpar sylfaenol fel llifiau cadwyn a dillad addas ar gyfer ein Swyddogion Cadwraeth a gwirfoddolwyr i wneud eu gwaith yn yr afon;

• arian cyfatebol, er mwyn helpu i ryddhau mwy o arian prosiect o ffynonellau eraill fel ymddiriedolaethau elusennol;

• bwrsarïau i grwpiau sydd angen hwb cyllid cychwynnol ar gyfer eu prosiectau eu hunain;

• cadw'r tîm i fyny gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwil ddiweddaraf a helpu lledaenu'r wybodaeth hon drwy'r wefan.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i ganolbwyntio ar gyflawni prosiectau gwella cynefinoedd a rhannu cyngor ymarferol, gan weithio gyda chlybiau a thirfeddianwyr pysgota a llawer o grwpiau cadwraeth eraill er mwyn darparu
arbenigedd manwl ar gynefin afon ar gyfer brithyll a phob bywyd gwyllt. Mae eu gwaith 'mewn afon' yn amrywio o ran maint o ychydig gannoedd o fetrau lle rydym yn cynnal gweithdai i hyfforddi gwirfoddolwyr mewn technegau gwella cynefinoedd syml, i greu rhannau newydd o sianel yr afon dros gilomedr hir.

Yn 2015/16, bu'r tîm WTT o 6 Swyddogion Cadwraeth yn gweithio ar draws y DU ac Iwerddon i gyflenwi 123 o ymweliadau cynghori, 50 digwyddiadau hyfforddi 'yn yr afon' ar gyfer gwirfoddolwyr a nifer o brosiectau.
Mae'r WTT yn addo i ddefnyddio'r arian yn ddoeth.
Gall eich cefnogaeth hefyd ddod o ymaelodi - mae cryfder mewn niferoedd! I ymuno, ewch i'r wefan sef www.wildtrout.org

Mae’r cyfarwyddwr Shaun Leonard yn ceisio ymestyn gwaith WTT mewn i Gymru. Mae treial, ar y Cleddau yn ne Cymru, wedi gweld canlyniad cadarnhaol a sylfaen gadarn yn cael ei osod.
Wrth gwrs, nid yw hyn yn stryd un ffordd ! Gall sefydliadau ymuno gyda’r broses o geisio ennill un o dair Gwobr Flynyddol mawreddog y WTT, sy'n cwmpasu tri chategori. Y categorïau yw:

1. Cynllun Gwella Cynefin Graddfa Fawr:
Mae tlws ar gyfer prosiectau a gyflwynir gan asiantaethau llywodraeth, contractwyr ac afonydd mwy neu ymddiriedolaethau bywyd gwyllt.

2. Cynllun Gwella Cynefinoedd -Graddfa Ganolig:
Mae gwobr o £ 1000 a thlws ar gyfer prosiectau a gyflwynir gan gyrff anllywodraethol bach i ganolig eu maint, e.e. afonydd neu ymddiriedolaethau bywyd gwyllt.

3. Cyfraniad at Gadwraeth Brithyll Gwyllt:
Mae gwobr o £ 1000 a thlws wedi'i anelu at grwpiau cymunedol amatur (clybiau pysgota ee neu grwpiau cadwraeth eraill).

Cadwch lygad ar y wefan WTT ar gyfer agor yr amserlen gwobrau.

YR YMDDIRIEDOLAETH GENWEIRIO/ FISH LEGAL
Sefydliad arall sy’n bwriadu cynnal mwy o waith yng Nghymru yw'r Ymddiriedolaeth Genweirio, gyda'i fraich gyfreithiol Fish Legal. Yn sicr am fod gan Gymru nawr Asiantaeth yr Amgylchedd, Coedwigaeth a'r Amgylchedd rholio gyda’i gilydd o dan ymbarél Cyfoeth Naturiol Cymru mae’r gefnogaeth a’r cymorth a ddarperir gan y sefydliad hwn wedi dod yn hanfodol. Yng nghylchgrawn diweddaraf y sefydliad mae'n cael ei wneud yn glir bod "pysgodfeydd Cymru ar hyn o bryd yn wynebu rhai bygythiadau digynsail". Mae'r Ymddiriedolaeth yn bwriadu "gweithio gyda Physgota Cymru a'r tri chorff llywodraethu cenedlaethol ar wahân yng Nghymru er lles pysgota."
Ddim yn aelod eto? Ewch i www.anglingtrust.net/join

CWRS CASTIO SPEY
Mae gan ein cydweithiwr Craig Evans AAPGAI, gynlluniau i ailadrodd ei gwrs "Handed Spey Casting Course" am bris rhesymol iawn yng Ngwanwyn 2017. Os hoffech chi i wella neu ehangu eich sgiliau yn y maes hwn os gwelwch yn dda gadewch i Craig wybod am eich diddordeb.
Gallwch ei e-bostio ar post@craigevansflycasting.co.uk

Y PRINT MÂN
I'r rhai ohonoch sydd yn darllen y print mân ar y llythyr atgoffa i’ch trwydded gwialen byddwch wedi sylweddoli 2015, ers y flwyddyn flaenorol: -
• bu gostyngiad o 2% mewn trwyddedau gwialen a werthwyd
• bu cynnydd o 21% yn y dyddiau pysgota;
• roedd cynnydd o 21% yn yr eog a ddaliwyd;
• roedd cynnydd o 17% yn y sewin a ddaliwyd;
• bod tua 78% o eogiaid a sewin wedi eu rhyddhau;

AC YN OLAF.
Mae'r Gymdeithas Masnachu Genweirio wedi dynodi bod pysgota gêm yn cynrychioli 15.6% o werthiant marchnad y DU, sy'n werth £ 88.9 m,
gyda'r busnes pysgota yn ei gyfanrwydd yn werth £ 570.4m.

Welwn ni chi yn 2017!


Newyddion - Gorffennaf/Awst 2016

Absenoldeb!
Ymddiheuraf nad oes unrhyw newyddion wedi bod ar gael ers rhai misoedd. Roeddem yn teithio i’r gorllewin ar draws yr Unol Daleithiau cyn cyrraedd Vancouver. Taith oedd hon i ddal i fyny gydag theulu a ffrindiau a hefyd siawns i wneud ffrindiau newydd.

Mis Cenedlaethol Pysgota Plu
Mae hyn yn digwydd rhwng Gorffennaf 27ain a’r 29ain o Awst 2016. Pwrpas yr achlysur yw ceisio cael pob aelod o’r teulu i gael ymgais ar bysgota. Gallaf nodi drwy brofiad y bod pysgota yn weithgaredd y gellir yn wir rannu, gydag wyrion yn pysgota gyda’r neiniau a’r teidiau, yn aml gyda, mwy o lwyddiant! Cefnogir y digwyddiad yma gan amryw o unigolion a sefydliadau. Trwy gydweithrediad mae llyfryn bach diddorol wedi eu greu sy’n cyflwyno gwybodaeth ddigonol i bysgotwyr newydd neu rhai sydd wedi “ymddeol” o bysgota.
Am fwy o wybodaeth gweler www.nationalfishingmonth.com

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
Mae Pysgodfeydd Mewndirol Iwerddon, ar ôl derbyn y dasg gan yr Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd, wedi cynnal arolwg yn 2014 o stociau pysgod / ansawdd dŵr ym mhob corff dŵr. Mae’r adroddiad sydd ar gael o’r safwe isod, yn ddiddorol i’w ddarllen ym mha bynnag wlad yr ydych yn byw ynddi. Y rhywogaeth fwyaf cyffredin oedd y llysywen (91%), y gostyngiad yn rhywogaeth hon wedi bod yn destun pryder mewn llawer o ardaloedd eraill. Y brithyll oedd yr ail rywogaeth fwyaf cyffredin (81%). O ddiddordeb arbennig oedd y darganfyddiad bod draenogiaid (perch) mewn llyn lle nad oeddynt i’w cael yn flaenorol. Mae hyn wedi digwydd mewn mannau anghysbell eraill, heb achos amlwg yn cael ei ddarganfod. Yn New South Wales mae draenogiaid wedi cael eu rhestru fel "Dosbarth 1 o bysgod gwenwynig". Mae arolygiadau rheolaidd, er mwyn darparu cefndir gwyddonol i gymharu canlyniadau, wedi cael eu cynnal ers 2007. Mae 60% o safleoedd afonydd yn cael eu dosbarthu fel bod â statws "dda" neu'n well. I chwilio am gopi - cliciwch yma

Brithyll yn Iwerddon
Mae'r cyhoeddiad rhagorol a ysgrifennwyd gan Dr Martin O'Grady et al., yn angenrheidiol i silff lyfrau unrhyw bysgotwr brithyll. Nid yn unig mae'n ddiddorol ac yn afaelgar, ond gallech ei ddefnyddio fel llawlyfr i ymdrin â materion yn ymwneud â brithyll. Mae'r darluniau yn wych. Rwyf yn synnu nad yw, ers ei gyhoeddiad yn 2008, wedi dod yn fwy poblogaidd! I chwilio am gopi - cliciwch yma
Nid oes llawer o bwynt crybwyll y pris gyda'r gyfradd gyfnewid Ewro is - digon yw dweud ei fod yn rhesymol ac yn werth chweil!

Stocio neu Ddim?
Taten boeth os bu un erioed! Yn ystod fy siwrne ar draws yr Unol Daleithiau fe gefais wybodaeth bellach ar y stocio a pholisïau stocio yno. Rwyf yn coladu hyn mewn tudalen o nodiadau. Os oes gan unrhyw un ddiddordeb, yna cysylltwch â mi gydag e-bost ac fe fyddaf yn hapus i rannu’r rhain gyda’ch chi. Gallai hyn wneud sail i gais ar gyfer Cymrodoriaeth Churchill yn 2017. Mae ceisiadau nawr ar agor.
Gweler : www.wcmt.org.uk

Brexit.
Wrth i ni aros i gasglu mwy o wybodaeth am y canlyniadau neu'r manteision o’r penderfyniad i dynnu'n allan o'r Undeb Ewropeaidd, un peth sy’n croesi’r meddwl yw, "A fydd hynny’n golygu y gallwn ni, fel gwlad tu allan i Ewrop, ai ymweld gyda’r rheolau llym a osodwyd gan Ewrop, mewn perthynas â physgota ysbinbysg y môr (sea bass) "? Er fy mod yn credu y dylem bob amser gymryd camau doeth i warchod ein ysbinbysg y môr, mae’r cyfyngiadau presennol yn tueddu i hedfan yn wyneb y dystiolaeth mewn perthynas â stociau’r rhywogaeth. Mwy yn y man.

Potsio.
Nid yw'n syndod bod y cwestiwn o ba mor ddrwg yw potsio yng Nghymru yn parhau i rygnu’n ymlaen. Mae rhifyn mis Ebrill o’r Trout & Salmon wedi cyhoeddi cyfweliad gydag Emyr Lewis, un o bysgotwr mwyaf profiadol Cymru. Cyn ymddeol, roedd hefyd wedi gwneud ei farc proffesiynol fel beili ac arolygydd pysgodfeydd. Awgrymodd Emyr fod potsio yng Nghymru yn parhau i fod yn digwydd ar draws pob dalgylch casglu dŵr. Mae rhifyn Mehefin 2016 o’r un cylchgrawn yn cario erthygl gan Peter Gough, arbenigwr pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru. Awgrymodd Peter nad oes "dim tystiolaeth bod y potsio ar raddfa fawr y degawdau blaenorol yn bodoli mwyach". Beth yw'r sefyllfa go iawn? Mae un peth yn sicr, os yw yn parhau, ni fydd byth yn cael ei ddarganfod heb arsylwi a chasglu gwybodaeth. Os byddwch yn gweld rhywbeth, yr ydych yn credu i fod yn amheus, mae'n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod amdano. Peidiwch â chymryd rhan mewn gwrthdaro - gallai fod yn beryglus. Rhowch wybod amdano i NRW ar 0800 807 060.
Ond ychydig o newyddion da, mae erlyniad a ddygwyd gan NRW ar y gweill yn dilyn camau ar yr Afon Dyfi. Mae ar hyn o bryd wedi ei ohirio gan y llys hyd nes y 5ed o Awst.

Monday Club Syndicate.
Mae lle i wialen arall neu ddwy i ymuno â'r Monday Club Fishing Syndicate. Am fanylion cysylltwch â mi ar llynguides@dnetw.co.uk neu ffoniwch fi ar 01758 721654.Newyddion - Ionawr/Chwefror 2016

BIODDIOGELWCH
Wrth i ni glywed a darllen mwy am ledaeniad rhywogaethau estron arbennig o gas yn ein dyfroedd, faint o feddwl ydyn ni'n rhoi i fioddiogelwch? Yn ddiweddar mae adroddiadau am ddarganfod berdys llofruddiog (Dikerogammarus villosus) yn Pitsford a’r firws herpes koi yn Swydd Caerwrangon. Yn ogystal, mae bygythiad y parasit, Gyrodactylus sy’n dod i mewn o Norwy, yn parhau i fod. Beth yw ein rôl ni, fel pysgotwyr, yn y bygythiadau hyn? Mae'n rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb ac ymarfer diwydrwydd dyladwy ar draws sbectrwm eang y gwahanol agweddau o’n gweithgareddau.

Mae llawer o bysgodfeydd, yn arbennig pysgodfeydd dŵr llonydd gofalgar, yn awr yn cael tanciau i chi olchi eich rhwydi glanio ar gyrraedd a gadael. Nid os gan y rhan fwyaf unrhyw beth i ddelio â lein pysgota, wellingtons, bwtsias pysgota a phryf. Os ydych yn pysgota lle nad oes cyfleuster o'r fath, gall y canlynol eich helpu i osgoi croes halogi ein dyfroedd.

Ar ôl dychwelyd adref dylid chwistrellu eich rhwydi glanio, eich bwtsias pysgota ac ati, gyda 15% (yn ôl cyfaint) o glorin, mewn dŵr. Nid oes gennych glorin ? Edrychwch am y botel cannydd! Byddwch yn ofalus - nid yw hyn yn achos bod mwy yn well! Mae gan glorin y potensial i achosi difrod i dagellau pysgod. Gall hyn hefyd gael ei chwistrellu ar liain i sychu eich lein. Os ydych yn glanhau eich lein, mae'n bwysig iawn i ddilyn hyn i fyny gyda’i sychu eto gyda lliain wedi ei socian yn dda mewn dŵr glân. Efallai y byddwch yn dymuno ystyried ei sychu hefyd gyda "Renew Solution" sef "pimp pysgod" gan Snowbee, neu gynnyrch tebyg, i orffen y gwaith i ffwrdd. Dylid gwneud hyn gwisgo menig llawfeddygol, ar gael yn rhwydd gan eich fferyllfa leol. Mae'n bwysig gwneud hyn yn yr awyr agored, mewn ardal lle na fydd unrhyw niwed yn cael ei achosi i blanhigion neu anifeiliaid. Y ffordd orau o weithio gyda'r rhwyd, bwtsias pysgota ac ati, wedi ei chwistrellu a chlorin, yw defnyddio pibell ddŵr arnynt yn dda a'u gadael yn yr awyr agored dros nos. Ar ddiwrnod heulog gall y broses gael ei chwblhau drwy adael yr offer yn yr haul i ddarparu rhywfaint o olau UV. Efallai y bydd rhai yn dadlau y gall difrod ddigwydd i lein neu ffilament. Beth sy'n fwy pwysig - ychydig o ddifrod, neu groes halogi o ddyfroedd heintus? Os ydych yn bwriadu pysgota yng Ngwlad yr Iâ bydd gofyn i chi gyflwyno tystysgrif i ddangos bod eich cit wedi'i ddiheintio. Am gymorth gyda hyn efallai yr hoffech edrych ar www.tackledisinfection.com - anfonwch e-bost info@tackledisinfection.com neu siaradwch gyda Henry Mountain yn uniongyrchol ar 0203 301 2699.

YMDDIRIEDOLAETH BRITHYLL GWYLLT (WILD TROUT TRUST)
Gall yr arwerthiant blynyddol nawr gael ei weld ar-lein. Ceir detholiad anhygoel o 298 y gellir eu gweld ar dudalennau elusen ebay neu drwy ddefnyddio'r ddolen ar wefan yr Ymddiriedolaeth yn www.wildtrout.org.

Os ydych yn chwilio i ehangu eich gorwelion pysgota oeddech chi'n gwybod fod gan yr Ymddiriedolaeth Brithyll Gwyllt restr o glybiau a syndicadau sydd â swyddi gwag, wedi eu rhestru ar wefan yr Ymddiriedolaeth. Ymwelwch a dilynwch y cysylltiadau.

I barhau gyda'r Ymddiriedolaeth Brithyll Gwyllt, oeddech chi'n gwybod bod gennych tan Orffennaf 29ain i ystyried cyflwyno enwebiad ar gyfer un o dair gwobr o fri yn y DU; (1) Cynllun Gwella Cynefinoedd ar Raddfa Fawr; (2) Cynllun Gwella Graddfa Ganolig a (3) Cyfraniad i Gadwraeth Brithyll Gwyllt. Am fanylion llawn ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth. Wrth gwrs i gefnogi’r Ymddiriedolaeth ymhellach yn ei waith gwerthfawr gyda brithyll, gallwch chi ymuno fel aelod; unwaith eto ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth i gael manylion, ble y byddwch yn gallu cadw i fyny â newyddion, digwyddiadau sy’n ymwneud gyda’r brithyll.

CYMRODORIAETHAU CHURCHILL
Mae Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill wedi cyhoeddi categorïau 2017 i chi eu gweld. Maent yn cynnwys un ar gyfer yr amgylchedd lle byddwch yn nodi bod y geiriau bioamrywiaeth yn cael eu crybwyll. I gofrestru diddordeb cynnar, ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth a chofrestru. Maes o law fe’ch hysbysir o sut i gael ffurflen gais ar-lein. Y wefan yw www.wcmt.org.uk

CERDYN NADOLIG
Yn anffodus ni chafodd unrhyw un y wobr am hyn adeg y Nadolig 2015. Agorwyd y bysgodfa a ddangosir yn y darlun yn 2015 ac fe'i gelwir yn Pysgodfa Plu Ty Bwlcyn, ger Dinas ym Mhen Llŷn. Mae pethau braf yn dod mewn pecynnau bach! I gysylltu gyrrwch e-bost i: dewimgriffiths@btinternet.com

Os ydych yn dilyn i fyny unrhyw beth o’r safwe yma os gwelwch yn dda nodwch eich ffynhonnell.